randi-01-1485253258

Om/About PULS

Brukerne skal få en tydeligere stemme i helsetjenesten, sier norske helsemyndigheter. Men hvordan? Helsekonferansen PULS deler kunnskap om tjenestedesign og viser konkrete eksempler på nyskapende helsetjenester som fanger det som er viktigst for brukerne.

PULS 2017 arrangeres av Netlife Research og Livework Studio og er en ny helsekonferanse der brukermedvirkning, innovasjon og digitalisering står sentralt.

Sted og dato: 01. juni 2017 på Hotel Bristol i Oslo

Morgendagens velferdssamfunn må tenke radikalt nytt for å møte innbyggernes behov for helsetjenester. Flere vil trenge behandling, samtidig som forventningene til behandlingen øker. Det store potensialet ligger ikke kun i medisin og teknologi, men i å sette folk i stand til å bli høyproduktive brukere og i å gjøre leveransen av behandlingen mer effektiv. Vi ønsker å samle de som engasjerer seg for å gi brukerne en tydeligere stemme i framtidens helsetjeneste.

Å se helsetjenesten gjennom brukernes øyne er en viktig katalysator for å tenke nytt på hvordan vi utvikler helsetjenester. Gjennom å endre fra utsiden og inn kan vi skape både mer effektive brukere og bedre tjenester. På PULS får du konkrete eksempler fra dyktige foredragsholdere og kunnskap om designverktøy som gjør brukermedvirkning mulig. Kom, se, lytt, reflekter og bygg nettverk.

Spørsmål? Send oss en e-post på kurs@netliferesearch.com


Netlife Research and Livework Studio are pleased to invite you to a new healthcare conference in Oslo Norway, where user involvement, service design and digitalization are central themes.

Time and place: June 1st 2017 at Hotel Bristol in Oslo.

Participants: We expect many healthcare decision-makers to join us. Language: The majority of the event will be held in Norwegian, but we wish to invite a good selection of international keynote speakers

Tomorrow's welfare state must think radically differently if it is to meet citizens' healthcare needs. The biggest potential lies not in medicine and technology alone, but in delivering treatment more effectively. We want to gather those engaged in innovative health care delivery, and provide specific inspiration for improving patient health in the future.

We believe that seeing health and healthcare through patients' eyes can be an important catalyst for rethinking our current system and developing new and innovative services. By taking an outside-in, rather than an inside-out perspective, we can improve the effectiveness of healthcare providers, and the services themselves. At PULS expert speakers will provide concrete examples and share their practical knowledge of the design tools that make it possible to take a user-centered approach.

Come, see, listen, reflect and build networks at PULS — a new conference on user-centered design in the health service.

Questions? Contact Gerd Løland gerd@netliferesearch.com